Piątek, 31 października 2014, data aktualizacji serwisu: 21.10.2014
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie
strona główna
Menu przedmiotowe
Serwis odwiedziło:
62.405 osób

Rekrutacja do służby w Policji

i
Strona znajduje się w archiwum.
04.11.2009

DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI

Procedura rekrutacyjna dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie oraz w  Komendach Miejskich/Powiatowych Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na 2014 rok.


Terminy i limity przyjęć:

2 kwietnia 2014 r.– 30 osób,
2 czerwca 2014 r.– 25 osób,
5 sierpnia 2014 r.– 28 osób,
7 października 2014 r. – 42 osoby,
2 grudnia 2014 r.– 45 osób.


Uwaga !!
Terminy i limity przyjęć do służby w Policji uległy zmianie.Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji terminów i limitów  przyjęć do służby w Policji na rok 2014, które przedstawiają się następująco:

•2  lipca - 330 osób
•4 listopada - 1100 osób
•30 grudnia - 1100 osób
Limity przyjęć do służby w Policji dla województwa warmińsko-mazurskiego zostaną określone przez Komendanta Głównego Policji na podstawie analizy fluktuacji kadr w Policji.Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji wyżej wskazanych terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

 

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych  w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

 OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 1. podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
  - (należy wskazać jednostkę Policji),
 2. wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
 3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie
  i kwalifikacje zawodowe - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 4. dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności przydatne do służby w Policji - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 5. świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 6. książeczka wojskowa (z wpisem potwierdzającym przeniesienie do rezerwy) lub inne dokumenty potwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu).

 

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w jednostce Policji wskazanej przez pracownika komórki ds. doboru w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej (miejskiej lub rejonowej) Policji.  

 


Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie – w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 9.00-14.00 /adres: 10 – 049 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3, numer pokoju 5 oraz 7, numer telefonu (89) 522 4400, 522 4402, 522 4403, 522 4404. numer faksu 522 4405/

04.11.2009

08.10.2014
Autor : Uzupelnij dane redaktora
Opublikowane przez : Uzupelnij dane redaktora
Statystyka strony: 1659 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
Wersja PDA