Wtorek, 16 września 2014, data aktualizacji serwisu: 24.07.2014
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie
strona główna
Menu przedmiotowe
Serwis odwiedziło:
60.475 osób

Rekrutacja do służby w Policji

i
Strona znajduje się w archiwum.
04.11.2009

 

REKRUTACJA
 
Służbę w Policji może pełnić:
- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
- nie karany i korzystający z pełni praw publicznych,
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Komendant Wojewódzki (Stołeczny) może wyrazić zgodę na przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji kandydata, który nie ma wykształcenia średniego, jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że kandydat posiada szczególne predyspozycje do służby w Policji.
 
Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć osobiście następujące dokumenty:
- pisemne podanie o przyjęcie do służby w policji – należy wskazać jednostkę Policji,
- wypełniony kwestionariusz osobowy,
- odręcznie napisany życiorys,
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
- dokumenty potwierdzające posiadane preferencje do służby w Policji (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
- dokumenty potwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej np. książeczka wojskowa (kserokopie – oryginały do wglądu) – dotyczy mężczyzn,
Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa i świadectwa pracy do służby z poprzednich miejsc pracy lub służby kandydat składa w jednostce Policji wskazanej przez pracownika komórki ds. doboru w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (stołecznej) Policji, komendzie powiatowej (miejskiej lub rejonowej) Policji.
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie – w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 9.00 – 14.00/ adres: 10 – 049 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3, numer pokoju 5 oraz 7, numer telefonu (089)522 4000, 522 4002, 522 4003, 522 4004, numer faksu (089)522 4005
Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można uzyskać:
- na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl),
- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl),
- w Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
Podstawę prawną procedury rekrutacyjnej stanowi rozporządzenie MINISTRA Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. Nr 170, poz. 1202).
Uwaga Kandydaci!
Dokumenty niekompletne, bądź nadesłane pocztą nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą zwracane.
 
 
 
Postępowanie kwalifikacyjne na wybrane stanowiska służbowe od 1 kwietnia 2009 roku.
 
Z dniem 1 kwietnia 2009r. zostają wprowadzone zmiany w „Ogólnym trybie i zasadach przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji”. Uwzględniają one wnioski i uwagi kierowane do Komendanta Głównego Policji przez zarządzających postępowania kwalifikacyjne i mają na celu racjonalizację wykorzystywania w Policji zasobu kadrowego wyłonionego w przeprowadzonych już postępowaniach kwalifikacyjnych. Powinny one pozytywnie wpłynąć na właściwy dobór kadry kierowniczej oraz przyspieszyć działania związane z obsadzaniem kluczowych stanowisk i zapewnić tym samym prawidłowe funkcjonowanie jednostek i komórek organizacyjnych Policji.
Teksty dokumentów do pobrania na stronie:
04.11.2009

07.03.2013
Autor : Uzupelnij dane redaktora
Opublikowane przez : Uzupelnij dane redaktora
Statystyka strony: 1524 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
Wersja PDA