STATUS PRAWNY KPP W MRĄGOWIE - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

 

 
Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powitowej Policji w Mrągowie określają:
 
  1. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych  zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
  2. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie z dn. 15 lutego 2007 r. ze zmianami.
 
 
Regulamin
 Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie
z dn. 15 lutego 2007 roku
ze zmianami
 
Na podstawie art.7 ust.4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. z 2002 roku Nr 7, poz.58 ze zm.), ustala się, co następuje:
 
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1
Regulamin określa strukturę organizacyjną, tryb kierowania i zakres zadań komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, zwanej dalej „Komendą Powiatową”.
§ 2
1.    Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą urząd, przy pomocy którego Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie, zwany dalej „Komendantem Powiatowym Policji”, działając w imieniu Starosty Powiatowego albo własnym realizuje określone w ustawach i wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych zadania Policji w zakresie ochrony i bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych.
 
2.    Terytorialny zasięg działania Komendy Powiatowej obejmuje obszar administracyjny powiatu mrągowskiego, zwanego dalej „powiatem”.
 
 
3.    Siedziba Komendanta Powiatowego Policji znajduje się w mieście Mrągowo.
 
4.    Działalność Komendy Powiatowej podlega:
 
1)   nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego policjantów garnizonu warmińsko-mazurskiego oraz centralnego organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 
2)   zwierzchnictwu Starosty Powiatu Mrągowskiego sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych z wyjątkiem:
 
a)    spraw dotyczących wykonywania czynności operacyjno rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń;
 
b)   spraw w postępowaniu administracyjnym, w których organem wyższego stopnia na mocy ustawy jest Komendant Wojewódzki Policji.
 
ROZDZIAŁ II
ZAKRES DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ
§ 4
Zakres działania Komendy Powiatowej Policji określa Zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
ROZDZIAŁ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY POWIATOWEJ
§ 5
W skład Komendy Powiatowej wchodzą:
1)   kierownictwo:
 
a)    Komendant Powiatowy Policji,
 
b)   I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;
 
 
2)   komórka służby kryminalnej:
 
a)    Wydział kryminalny;
 
3)   komórki służby prewencyjnej:
 
a)     Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego;
 
b)   Jednoosobowe stanowisko do spraw Prasowo – Informacyjnych;
 
4)   komórki służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:
 
a)    Jednoosobowe stanowisko do spraw Skarg i Wniosków,
 
b)   Jednoosobowe stanowisko do spraw Kadr i Szkolenia,
 
c)    Zespół do spraw Prezydialnych,
 
d)   Zespół do spraw Administracyjno – Gospodarczych,
 
e)    Jednoosobowe stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 
4a) komórka organizacyjna podległa Komendantowi Powiatowemu     
     Policji:
a)    Posterunek Policji w Pieckach.
 
 
5)   jednostka organizacyjna Policji podległa Komendantowi Powiatowemu Policji:
 
a)    Komisariat Policji w Mikołajkach.
 
ROZDZIAŁ IV
TRYB KIEROWANIA W KOMENDZIE POWIATOWEJ
§ 7
Komendą Powiatową kieruje Komendant Powiatowy Policji przy pomocy swojego zastępcy oraz podległych mu kierowników komórek organizacyjnych i jednostki Policji.
§ 8
Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym wszystkich policjantów oraz pracowników zatrudnionych w Komendzie Powiatowej.
 
§ 9
1.   Realizując funkcje organizacyjne, koordynacyjne i nadzorcze, Komendant Powiatowy Policji w szczególności:
 
1)   ocenia racjonalność i efektywność struktur organizacyjnych Komendy Powiatowej oraz jednostki podległej, w razie potrzeby dokonuje zmian struktury Komendy Powiatowej oraz w przypadku jednostki podległej – nadzoruje poprawność tworzenia jej struktury;
 
2)   określa zasady planowania pracy i sprawozdawczości w jednostce podległej i komórkach Komendy Powiatowej;
 
3)   organizuje system kontroli wewnętrznej i określa jej zasady;
 
4)   koordynuje działania jednostki podległej i komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej, a także organizuje współdziałanie z sąsiednimi komendami Policji;
 
5)   współdziała bezpośrednio oraz zapewnia współdziałanie Komedy Powiatowej i jednostki podległej, zwłaszcza z sądem, prokuraturą, organami administracji rządowej i samorządowej, jednostką Wojska Polskiego, lokalnymi środkami publicznego przekazu oraz innymi instytucjami i organizacjami w celu wykonywania ustawowych zadań Policji;
 
6)   sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
 
a)    Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego,
b)   Jednoosobowego stanowiska do spraw Skarg i Wniosków
c)    Jednoosobowego stanowiska do spraw Kadr i Szkolenia
d)   Zespołu ds. Prezydialnych
e)    Jednoosobowego stanowiska do spraw Prasowo - Informacyjnych
f)     Zespołu ds. Administracyjno- Gospodarczych
g)    Jednoosobowego stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 
2.   Komendant Powiatowy Policji może:
 
1)   upoważnić swojego zastępcę, kierownika jednostki podległej i kierowników komórek Komendy Powiatowej do podejmowania w jego imieniu decyzji w sprawach określonych w upoważnieniu;
 
2)   powoływać zespoły do realizacji określonych zadań.
 
§ 10
Komendant Powiatowy Policji jest uprawniony do wydawania decyzji, regulaminów, porozumień i rozkazów w zakresie ustalonym przez obowiązujące przepisy prawa.
§ 11
1.   Komendanta Powiatowego Policji podczas jego nieobecności zastępuje I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji.
 
2.   Zakres zastępstwa, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonywanie wszystkich funkcji Komendanta Powiatowego Policji, chyba że Komendant Powiatowy Policji postanowi inaczej.
§ 12
1.   Funkcje organizatorskie, koordynatorskie i nadzorcze I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji wykonuje poprzez:
 
1)   analizowanie racjonalności struktur i przyjętych rozwiązań organizacyjnych Policji w powiecie i przedkładanie Komendantowi Powiatowemu Policji stosownych propozycji zmian i korekt w tym zakresie;
2)   badanie organizacji pracy nadzorowanej jednostki Policji i komórek Komendy Powiatowej oraz wnioskowanie o dokonanie zmian usprawniających;
3)   wyrażanie opinii w sprawach istotnych decyzji personalnych w nadzorowanej jednostce Policji i komórkach Komendy Powiatowej;
4)   analizowanie bieżącego stanu porządku i zagrożenia przestępczością w powiecie i na tej podstawie przedstawianie propozycji działań lub przedsięwzięć zmierzających do poprawy istniejącego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego;
5)   współdziałanie w zakresie udzielonego pełnomocnictwa z instytucjami i organizacjami działającymi poza Policją na terenie powiatu, w tym z administracją rządową i samorządową;
6)   dbałość o odpowiedni stan dyscypliny służbowej w podległej jednostce Policji i komórkach Komendy Powiatowej.
§ 13
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadzoruje pracę:
1)   Komisariatu Policji w Mikołajkach,
2)   Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej,
3)   Posterunku Policji w Pieckach.
§ 14
1.   Kierownik komórki organizacyjnej wykonuje zadania w zakresie właściwości rzeczowej wynikającej z Regulaminu Komendy Powiatowej.
 
2.   Zakres czynności i odpowiedzialności kierownika komórki organizacyjnej obejmuje:
 
1)   prawidłową organizację pracy oraz właściwą realizację zadań określonych w zakresie zadań komórki;
 
2)   realizowanie określonych w odrębnych przepisach uprawnień i obowiązków przełożonego w stosunku do podległych policjantów i pracowników, dbałość o właściwy poziom dyscyplinowania podległych policjantów i pracowników;
 
3)   koordynację i nadzór nad szkoleniem i doskonaleniem zawodowym;
 
4)   realizację zadań koordynacyjnych w zakresie właściwości merytorycznej, w stosunku do jednostki podległej;
 
5)   organizację planowania i sprawozdawczości, obiegu dokumentacji służbowej oraz przestrzeganie przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej;
 
ROZDZIAŁ V
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POLICJI PODLEGŁA KOMENDANTOWI POWIATOWEMU POLICJI W MRĄGOWIE
§ 15
Jednostką organizacyjną Policji podległą Komendantowi Powiatowemu Policji jest:
1)   Komisariat Policji w Mikołajkach.
 
ROZDZIAŁ VI
ZAKRESY ZADAŃ KOMÓREK KOMENDY POWIATOWEJ
§ 16
1.   Do zadań Wydziału Kryminalnego należy tworzenie warunków do sprawnej i skutecznej działalności w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępczości oraz udzielanie pomocy podległej jednostce policji poprzez:
 
1)   prowadzenie rozpoznania operacyjnego miejsc, zjawisk, osób i środowisk przestępczych;
2)   współpracę z osobowymi źródłami informacji i realizację form pracy operacyjnej;
3)   prowadzenie pracy dochodzeniowo – śledczej;
4)   organizowanie poszukiwań osób, rzeczy oraz identyfikacja nieustalonych osób i zwłok;
5)   udział w czynnościach procesowych związanych z dokumentowaniem ich przebiegu;
6)   obsługę kryminalistyczną zdarzeń;
7)   wykonywanie pracy laboratoryjnej w zakresie pobierania materiału porównawczego i dowodowego oraz prac fotograficznych;
8)   ocenę przydatności do potrzeb postępowań przygotowawczych zabezpieczonych śladów i dowodów oraz wnioskowanie i wykazywanie sposobów i kierunków działania sprawców,
9)   prowadzenie wywiadów daktyloskopijnych;
10)opracowywanie analiz struktury, dynamiki i geografii przestępczości w celu dokonywania ocen skuteczności podejmowanych czynności, działań zapobiegawczych i wykrywczych oraz zwiększanie efektywności zwalczania przestępstw.
 
2.   Do zadań Zespołu do walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą należy:
 
1)   prowadzenie rozpoznania operacyjnego mającego na celu ujawnianie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej i gospodarczej na terenie powiatu oraz ściganie tych przestępstw;
2)   podejmowanie czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych;
3)   gromadzenie i analizowanie informacji i przestępczości korupcyjnej i gospodarczej na terenie powiatu;
4)   wypracowywanie kierunków form i metod skutecznego rozpoznania, zapobiegania i ujawniania przestępstw tego rodzaju;
3.   Szczegółowe zadania Wydziału Kryminalnego i Zespołu do walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą określa zakres zadań Wydziału Kryminalnego.
§ 17
1.   Do zadań Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego należy zapewnienie warunków do efektywnego zapobiegania przestępczości, warunków efektywnego zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, udzielanie pomocy w tym zakresie podległej jednostce Policji oraz zapewnienie i umożliwienie Komendantowi Powiatowemu Policji skutecznego reagowania w razie zaistnienia poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez:
 
1)   koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służby prewencyjnej;
2)   monitorowanie, analizowanie, ocenianie sposobu działania i realizacji zadań prewencyjnych oraz tworzenie standardów ich wykonywania;
3)   monitorowanie stanu zagrożenia przestępczością i wykroczeniami oraz prognozowanie takich zagrożeń;
4)   inspirowanie, wdrażanie i nadzorowanie przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych Policji przeciwdziałających przestępczości nieletnich i patologii oraz w zakresie zapobiegania naruszeniom przepisów ruchu drogowego;
5)   zarządzanie działaniami Komendy Powiatowej i podległej jednostki Policji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w stanach nadzwyczajnych;
6)   gromadzenie bieżących informacji o przestępstwach i zagrożeniach;
7)   obsługa Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej;
8)   realizacja zadań w zakresie obronności państwa;
9)   zabezpieczenie imprez, zgromadzeń publicznych oraz osób podlegających szczególnej ochronie.
 
2.   Szczegółowe zadania Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego określa zakres zadań Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego.
 
§ 18
Zadaniem Jednoosobowego stanowiska do spraw Skarg i Wniosków jest zapewnienie Komendantowi Powiatowemu Policji dostępu do informacji o stanie realizacji ustawowych zadań przez podległą jednostkę Policji oraz komórki organizacyjne Komendy Powiatowej, w celu wspomagania procesu decyzyjnego poprzez:
1)   prowadzenie kontroli;
2)   przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków kierowanych do Komendy Powiatowej:
3)   koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej i podległej jednostce Policji;
4)   analizowanie i ujawnianie nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu Komendy Powiatowej oraz realizacja zadań związanych z przestrzeganiem dyscypliny służbowej.
§ 19
Zadaniem Jednoosobowego stanowiska do spraw Kadr i Szkolenia jest realizacja polityki kadrowej Komendanta Powiatowego Policji poprzez:
1)   bieżącą obsługę kadrową Komendanta Powiatowego Policji jego zastępcy;
2)   prowadzenie spraw osobowych i organizacyjnych Komendy Powiatowej;
3)   koordynowanie oraz nadzorowanie szkoleń realizowanych dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej:
4)   wykonywanie zadań mobilizacyjno – kadrowych.
§ 20
Do zadań Zespołu ds. Prezydialnych należy:
1)   obsługa kancelaryjna Komendanta Powiatowego Policji i jego zastępcy;
2)   nadzorowanie pracy kancelaryjnej w podległej jednostce Policji i komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej;
3)   przyjmowanie, rejestrowanie i prowadzenie dystrybucji przesyłek poczty zwykłej i specjalnej;
4)   nadzór nad gromadzeniem, opracowywaniem i zabezpieczeniem zasobów archiwalnych Komendy Powiatowej;
5)   organizowanie szkoleń z zakresu pracy kancelaryjnej i problematyki archiwalnej.
§ 21
Do zadań Zespołu ds. Administracyjno – Gospodarczych należy:
1)   obsługa finansowo – księgowa Komendy Powiatowej;
2)   przestrzeganie realizacji budżetu Komendy Powiatowej;
3)   realizacja zadań z zakresu inwentaryzacji majątku Komendy Powiatowej;
4)   gospodarowanie uzbrojeniem, techniką policyjną, biurową i sprzętem kwatermistrzowskim;
5)   prowadzenie obsługi materiałowej, technicznej, administracyjnej, mieszkaniowej policjantów i pracowników Komendy Powiatowej oraz podległej jednostki Policji.
§ 22 a
Do zadań Zespołu Informatyki należy:
1)   administrowanie bazami danych funkcjonujących w Komendzie Powiatowej i podległej jednostce Policji;
2)   zapewnienie podstawowej obsługi technicznej sprzętu i obsługi technologicznej systemów informatycznych;
3)   eksploatacja policyjnych systemów informatycznych w zakresie wprowadzania danych źródłowych wytworzonych w Komendzie Powiatowej i podległej jednostce oraz dokonywanie sprawdzeń i analiz;
4)   planowanie potrzeb Komendy Powiatowej zakresie zaopatrzenia w sprzęt techniki informatycznej.
§ 22 b
Do zadań Jednoosobowego stanowiska do spraw Prasowo – Informacyjnych należy:
1)   wykonywanie działalności prasowo - informacyjnej;
2)   realizowanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej;
3)   współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
4)   współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;
5)   tworzenie, współtworzenie oraz współuczestniczenie w realizacji programów prewencji kryminalnej;
6)   współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby właściwej komendy wojewódzkiej Policji i innych jednostek organizacyjnych Policji.
7)    
§ 22 c
Do zadań Jednoosobowego stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1)   zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym także w systemach i sieciach teleinformatycznych;
2)   kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
3)   prowadzenie postępowań sprawdzających wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby (pracy) lub pełniących służbę i zatrudnionych w Komendzie Powiatowej ;
4)   prowadzenie Kancelarii Tajnej Komendy Powiatowej.
§ 22 d
Do zadań Jednoosobowego stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:
1)   przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bhp;
2)   sporządzanie okresowych analiz bhp;
3)   ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w pracy oraz w drodze do i z pracy;
4)   udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp;
5)   prowadzenie wymaganych rejestrów i dokumentacji;
6)   organizowanie szkoleń z zakresu bhp;
7)   uczestnictwo w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
8)   nadzór nad przebiegiem i realizacją badań profilaktycznych policjantów i pracowników.
§ 22 e
Do zadań Posterunku Policji należy:
1)   realizowanie zadań służby prewencyjnej, a w szczególności:
a)    przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych,
b)   ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
c)    kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
2)   ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz wykrywanie ich sprawców,
3)   realizowanie zadań administracyjno – porządkowych,
4)   współdziałanie z samorządem terytorialnym oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 
 
 
 
§ 23
Komendant Powiatowy Policji może zlecić kierownikom komórek organizacyjnych i podległej jednostki Policji oraz policjantom i pracownikom wykonywanie zadań, w określonym czasie i zakresie.
 
ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 24
Policjanci pełniący służbę i pracownicy zatrudnieni w Komendzie Powiatowej i podległej jednostce Policji zobowiązani są do:
1.   Wypełniania obowiązków i realizacji uprawnień określonych:
 
1)   w zakresach zadań poszczególnych komórek organizacyjnych;
2)   w indywidualnych opisach pracy na poszczególnych stanowiskach.
 
2.   Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
§ 25
Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej, o których mowa w §5 ust. 2 - 3 w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie regulaminu zaktualizują lub opracują zakresy zadań komórek organizacyjnych i karty opisu pracy na poszczególnych stanowiskach.
 
§ 26
Przełożeni policjantów oraz pracowników podejmujących służbę lub pracę w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej powinni zapoznać ich z kartami opisu pracy nie później niż w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia przez nich służby lub pracy.
§ 27
Zakresy zadań, o których mowa w § 25 po zatwierdzeniu przez Komendanta Powiatowego Policji sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przechowywany jest u kierownika komórki organizacyjnej, a drugi w Zespole ds. Prezydialnych Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.
§ 28
Opisy pracy na poszczególnych stanowiskach należy sporządzić w trzech egzemplarzach. Jeden z nich stanowi załącznik do zakresu zadań komórki organizacyjnej Komendy Powiatowej, drugi przekazuje się policjantowi lub pracownikowi, którego dotyczy, a trzeci przechowywany jest w aktach osobowych.
§ 29
Policjanci są zobowiązani do noszenia umundurowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 30
1.   Z upoważnienia art. 33 ust. 6 ustawy o Policji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określa rozkład czasu służby policjantów, a pracowników Policji odrębne przepisy obowiązującego prawa.
 
2.   Policjanci i pracownicy są obowiązani każdego dnia potwierdzać w przeznaczonych do tego celu ewidencjach, rozpoczęcie służby i pracy oraz przerwanie służby lub pracy z przyczyn służbowych lub osobistych, za zgodą bezpośredniego przełożonego.
 
3.   Pobyt policjanta lub pracownika w pomieszczeniach Komendy Powiatowej po czasie służby lub pracy, z wyłączeniem służb dyżurnych i pełniących służbę w systemie zmianowym, wymaga uzgodnienia z bezpośrednim przełożonym oraz powinien być zgłoszony dyżurnemu Komendy Powiatowej i odnotowany w stosownej dokumentacji.
 
§ 31
Komendant Powiatowy Policji lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków. Dniem przyjęć jest każdy poniedziałek, w godzinach od 14.00 do 16.00. Informacje o godzinach przyjęć należy umieścić przy wejściu do Komendy Powiatowej oraz w siedzibie podległej jednostki Policji.
§ 32
Kierownicy komórek, kierownik podległej jednostki Policji spowodują niezwłoczne zapoznanie podległych policjantów i pracowników z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
§ 33
Traci moc Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie z dnia 20 listopada 2002 roku.
§ 34
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                    

Metryczka

Data publikacji 04.11.2009
Data modyfikacji 30.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Kulig
do góry