STRUKTURA ORGANIZACYJNA - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

 

Komórki wchodzące w skład Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie:
 
1.   Komórka służby kryminalnej
2.   Komórka służby prewencyjnej
3.   Komórki służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym
4.   Komisariat Policji w Mikołajkach
5.   Posterunek Policji w Pieckach
 
Informacje dotyczące komórek organizacyjnych:
 
Komórka służby kryminalnej
adres: 11-700 Mrągowo, ul. Wolności 2
tel: (89) 741 92 65
fax: (89) 741 92 66
 
Naczelnik Wydziału Kryminalnego - nadkom. Beata Gąsior
 
Struktura komórki:
1)   Naczelnik Wydziału Kryminalnego
2)   Referat Operacyjno – Rozpoznawczy
3)   Referat Dochodzeniowo – Śledczy
4)   Zespół Techniki Kryminalistycznej
5)   Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
6)   Jednoosobowe stanowisko do walki z przestępczością narkotykową
7)   Komórki wspomagające działalność Sekcji Kryminalnej w zakresie logistycznym i technicznym
 
Do zadań Wydziału Kryminalnego należy tworzenie warunków do sprawnej i skutecznej działalności w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępczości oraz udzielanie pomocy podległej jednostce policji poprzez:
- prowadzenie rozpoznania operacyjnego miejsc, zjawisk, osób i środowisk przestępczych;
- współpracę z osobowymi źródłami informacji i realizację form pracy operacyjnej;
- prowadzenie pracy dochodzeniowo – śledczej;
- organizowanie poszukiwań osób, rzeczy oraz identyfikacja nieustalonych osób i zwłok;
- udział w czynnościach procesowych związanych z dokumentowaniem ich przebiegu;
- obsługę kryminalistyczną zdarzeń;
- wykonywanie pracy laboratoryjnej w zakresie pobierania materiału porównawczego i dowodowego oraz prac fotograficznych;
- ocenę przydatności do potrzeb postępowań przygotowawczych zabezpieczonych śladów i dowodów oraz wnioskowanie i wykazywanie sposobów i kierunków działania sprawców,
- prowadzenie wywiadów daktyloskopijnych;
- opracowywanie analiz struktury, dynamiki i geografii przestępczości w celu dokonywania ocen skuteczności podejmowanych czynności, działań zapobiegawczych i wykrywczych oraz zwiększanie efektywności zwalczania przestępstw.
 
 
Komórka służby prewencyjnej
adres: 11 – 700 Mrągowo, ul. Wolności 2
tel: (89) 741 92 42
fax: (89) 741 92 05
 
Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego -   kom. Mariusz Adamski
 
Struktura komórki:
1)   Kierownictwo – Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
2)   Zespół do spraw Wykroczeń
3)   Referat Patrolowo-Interwencyjny - Kierownik   asp.  szt. Krzysztof Sieradziński
4)   Zespół Dyżurnych
5)   Ogniwo Ruchu Drogowego - Kierownik  asp. szt. Zdzisław Biały
6)   Rewir Dzielnicowych - Kierownik asp. szt. Grzegorz Barszcz
7)   Zespół do spraw Nieletnich i Patologii
 
Pracownicy cywilni
1)   Starszy referent
 
Do zadań Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego należy zapewnienie warunków do efektywnego zapobiegania przestępczości, warunków efektywnego zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, udzielanie pomocy w tym zakresie podległej jednostce Policji oraz zapewnienie i umożliwienie Komendantowi Powiatowemu Policji skutecznego reagowania w razie zaistnienia poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez:
- koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służby prewencyjnej;
- monitorowanie, analizowanie, ocenianie sposobu działania i realizacji zadań prewencyjnych oraz tworzenie standardów ich wykonywania;
- monitorowanie stanu zagrożenia przestępczością i wykroczeniami oraz prognozowanie takich zagrożeń;
- inspirowanie, wdrażanie i nadzorowanie przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych Policji przeciwdziałających przestępczości nieletnich i patologii oraz w zakresie zapobiegania naruszeniom przepisów ruchu drogowego;
- zarządzanie działaniami Komendy Powiatowej i podległej jednostki Policji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w stanach nadzwyczajnych;
- gromadzenie bieżących informacji o przestępstwach i zagrożeniach;
- obsługa Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej;
- realizacja zadań w zakresie obronności państwa;
- zabezpieczenie imprez, zgromadzeń publicznych oraz osób podlegających szczególnej ochronie.
 
Komórka służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.
Struktura komórki:
a)    Jednoosobowe stanowisko do spraw Skarg i Wniosków,
b)   Jednoosobowe stanowisko do spraw Kadr i Szkolenia,
c)    Zespół do spraw Prezydialnych,
d)   Zespół do spraw Administracyjno – Gospodarczych,
e)    Jednoosobowe stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny
 
Zadaniem Jednoosobowego stanowiska do spraw Skarg i Wniosków jest zapewnienie Komendantowi Powiatowemu Policji dostępu do informacji o stanie realizacji ustawowych zadań przez podległą jednostkę Policji oraz komórki organizacyjne Komendy Powiatowej, w celu wspomagania procesu decyzyjnego poprzez:
- prowadzenie kontroli;
- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków kierowanych do Komendy Powiatowej:
- koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej i podległej jednostce Policji;
- analizowanie i ujawnianie nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu Komendy Powiatowej oraz realizacja zadań związanych z przestrzeganiem dyscypliny służbowej.
 
Zadaniem Jednoosobowego stanowiska do spraw Kadr i Szkolenia jest realizacja polityki kadrowej Komendanta Powiatowego Policji poprzez:
- bieżącą obsługę kadrową Komendanta Powiatowego Policji jego zastępcy;
- prowadzenie spraw osobowych i organizacyjnych Komendy Powiatowej;
-koordynowanie oraz nadzorowanie szkoleń realizowanych dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej:
- wykonywanie zadań mobilizacyjno – kadrowych.
 
Do zadań Zespołu do spraw Prezydialnych należy:
- obsługa kancelaryjna Komendanta Powiatowego Policji i jego zastępcy;
- nadzorowanie pracy kancelaryjnej w podległej jednostce Policji i komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej;
- przyjmowanie, rejestrowanie i prowadzenie dystrybucji przesyłek poczty zwykłej i specjalnej;
- nadzór nad gromadzeniem, opracowywaniem i zabezpieczeniem zasobów archiwalnych Komendy Powiatowej;
- organizowanie szkoleń z zakresu pracy kancelaryjnej i problematyki archiwalnej.
 
Do zadań Zespołu ds. Administracyjno – Gospodarczych należy:
- obsługa finansowo – księgowa Komendy Powiatowej;
- przestrzeganie realizacji budżetu Komendy Powiatowej;
- realizacja zadań z zakresu inwentaryzacji majątku Komendy Powiatowej;
- gospodarowanie uzbrojeniem, techniką policyjną, biurową i sprzętem kwatermistrzowskim;
- prowadzenie obsługi materiałowej, technicznej, administracyjnej, mieszkaniowej policjantów i pracowników Komendy Powiatowej oraz podległej jednostki Policji.
 
Do zadań Jednoosobowego stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:
- przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bhp;
- sporządzanie okresowych analiz bhp;
- ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w pracy oraz w drodze do i z pracy;
- udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp;
- prowadzenie wymaganych rejestrów i dokumentacji;
- organizowanie szkoleń z zakresu bhp;
- uczestnictwo w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
- nadzór nad przebiegiem i realizacją badań profilaktycznych policjantów i pracowników.
 
Komisariat Policji w Mikołajkach
Adres: 11-730 Mikołajki, ul. Kajki 16
tel: (87) 421 93 00
fax: (89) 421 93 05
 
Komendant Komisariatu Policji w Mikołajkach – podkom. Andrzej Jaźwiński
 
Struktura komórki:
1)    Zespół Kryminalny
2)   Ogniwo Patrolowo - Interwencyjne
3)    Zespół Dzielnicowych
 
Do zadań Zespołu Kryminalnego należy:
- prowadzenie pracy dochodzeniowo- śledczej,
- prowadzenie rozpoznania operacyjnego miejsc, zjawisk, zdarzeń i osób oraz środowisk przestępczych,
- wykonywanie czynności dotyczących organizowania poszukiwań osób i rzeczy oraz identyfikacji osób i zwłok, oraz zwłok o nieustalonej tożsamości,
- współpraca z osobowymi źródłami informacji oraz prowadzenie rozpoznania przestępców bądź grup przestępczych,
- organizowanie ustawowo możliwych metod i technik operacyjnych,
- wykonywanie obsługi kryminalistycznej zdarzeń,
- wykonywanie pracy laboratoryjnej w zakresie pobierania materiału porównawczego i dowodowego oraz prac fotograficznych,-
- udział w czynnościach procesowych związanych z dokumentowaniem ich przebiegu.
 
Do zadań Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego należy:
- rozpoznanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości, wykroczeń oraz rodzących je zjawisk kryminogennych oraz zapewnienie spokoju i porządku w miejscach publicznych,
- interweniowanie w przypadku naruszenia prawa, zarówno z własnej inicjatywy jak i na polecenie przełożonych,
- konwojowanie i doprowadzanie osób na zlecenie sądów, prokuratury i innych podmiotów na terenie działania całego kraju,
- reagowanie na wykroczenia związane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- ujawnianie i rejestrowanie sprawców naruszeń przepisów w ruchu drogowym,
- dokonywanie okresowych analiz zagrożeń przestępczością dla potrzeb dyslokacji służb patrolowych.
 
Do zadań Zespołu Dzielnicowych należy:
- podejmowanie działań mających na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego w rejonach służbowych,
- organizowanie i nadzór nad rozpoznaniem prowadzonym przez dzielnicowych w ich rejonach służbowych,
- utrzymywanie kontaktów służbowych z przedstawicielami władz administracyjnych i samorządowych, organizacji społecznych, zakładów pracy, instytucji i szkół,
- znajomości terenu pod względem geograficznym, urbanistycznym oraz stosunków społeczno – ekonomicznych, kulturalnych, strukturą handlu i usług,
- prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenie
 
Posterunek Policji w Pieckach
adres: 11 – 710 Piecki, ul. Zwycięstwa 4
tel: (89) 742 16 84
fax: (89) 742 16 84
 
Kierownik Posterunku Policji w Pieckach – asp. szt. Dariusz Krupiński
 
Struktura komórki:
Zespół do spraw prewencji
 
Do zadań Posterunku Policji w Pieckach należy:
- realizowanie zadań służby prewencyjnej, a w szczególności:
a)    przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych,
b)   ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
c)    kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz wykrywanie ich sprawców,
- realizowanie zadań administracyjno – porządkowych,
- współdziałanie z samorządem terytorialnym oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 

Metryczka

Data publikacji 04.11.2009
Data modyfikacji 30.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Kulig
do góry